Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zpracování osobních údajů

 • Udělujete tímto souhlas společnosti LemitoMedia s.r.o. , se sídlem Tyršova 586, 269 01 Rakovník, IČ: 06525849, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 283653 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 1. Udělujete v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 souhlas společnosti LemitoMedia s.r.o. , se sídlem Tyršova 586, 269 01 Rakovník, IČ: 06525849, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 283653 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“, zpracovával Vaše osobní údaje získané na základě Vámi uděleného souhlasu, a to:
 • jméno a příjmení
 • telefonní číslo
 • adresa elektronické pošty (e-mail)
 • IP adresa
 • místo bydliště (kontaktní adresa)
 1. Vaše výše uvedené osobní údaje budou zpracovány pro marketingové účely, tedy za účelem zařazení do databáze Správce pro zasílání obchodních sdělení souvisejících s akcemi a materiály, které se týkají reklamy a propagace.
 2. Správce nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
 3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 3 let, pokud tuto dobu neprodloužíte nebo souhlas neodvoláte (viz níže).
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat na základě smluvního vztahu s ním i tito zpracovatelé:
  1. Poskytovatel marketingového softwaru Mailchimp a Ecomail
  2. Poskytovatel nástroje Google formuláře
  3. LemitoMedia s.r.o., Tyršova 586, 269 01 Rakovník
  4. Případně další poskytovatelé zpracovatelských software, služeb a aplikací, které však v současné době platforma enforum a společnost eLegal nevyužívá.
  5. Na základě zpracovávaných osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.
 5. Souhlas udělujete dobrovolně a můžete jej kdykoliv odvolat, a to zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení, které Vám bude na základě Vašeho souhlasu zasláno. Odvolání souhlasu bude mít za následek ukončení zpracování Vašich osobních údajů na základě souhlasu.
 6. Vezměte prosím na vědomí, že:

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány ručně či automatizovaně v elektronické formě.

Máte právo požádat Správce o poskytnutí informace o zpracování svých osobních údajů.

Máte právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají.

S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.

Máte právo, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených GDPR.

Máte právo, aby Správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených GDPR.

Máte právo na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému Správci, aniž by tomu Správce bránil, a to v případech stanovených GDPR.

 1. Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (web: www.uoou.cz).
 2. Tímto souhlasíte s tím, aby Správce zpracovával Vaše osobní údaje v souladu s výše uvedenými informacemi.